Schedule of the sports sections in the sports hall of KazHLIU for 2020-2021 academic year

 

Types of trainings Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Venue Responsible teachers
Basketball 16:30-18:00       16:30-18:00   Gym

Dulatova str. 284

Yerzhanov A.K.

Khairulin R.M.

Volleyball   16:00-18:00   16:00-18:00   10:00-12:00 Gym

Dulatova str. 284

Nurpeisov K.N.

Baisarinov D.S.

Football     15:00-16:30     12:00-14:00 Gym

Dulatova str. 284

Nurgaliev D.N.

Aidarkhanov R.A.

NOMAD MMA 16:00-18:00   16:00-18:00   16:00-18:00   Building No. 2

Sports hall

Saeldinov S.S.

Omarbekov A.K.

Kazakh wrestling 16:00-18:00   16:00-18:00   16:00-18:00   Gym

Dulatova str. 284

Shengelbaev K.T.

Tolegenuly B.

Table tennis   16:00-18:00   16:00-18:00     Gym

Dulatova str. 284

Nurgaliev D.N.
“Toguz Kumalak” 15:00-16:00       15:00-16:00   Gym

Dulatova str. 284

Aidarkhanov R.A.

Saukenov H.R..

Pankration 16:00-18:00   16:00-18:00   16:00-18:00   Gym

Dulatova str. 284

Kakimov K.B. Tleubergenov K.M.